• Exorcismus

exorcismus

Exorcismus, starobylý rituál vyhnání démonů a zlých sil z lidského těla, patří k nejkontroverznějším tématům souvisejícím s náboženstvím. Tato praxe, prováděná ve více náboženských tradicích, zahrnuje modlitby, invokace a rituální činy s cílem vyhnat a osvobodit postiženého od přítomnosti nadpřirozených entit.

Historie exorcismu

Historie exorcismu sahá až do dávných dob, kdy byla víra v démony a duchovní bytosti běžnou součástí kultury mnoha společností. Exorcismus byl prováděn jako způsob léčení duševních a fyzických nemocí, které byly tehdy považovány za výsledek posedlosti démony. S nástupem moderní medicíny se však tento obřad postupně dostal do pozadí, avšak ne zcela zanikl.

Ve 20. století se zájem o exorcismus znovu oživil, zejména díky popularitě hororových filmů a knih. Náboženské komunity začaly více diskutovat o otázce existujících zlých sil a o účinnosti exorcismu jako prostředku jejich vyhnání. Důležitou roli sehrálo i zveřejnění skutečných případů exorcismu, které veřejnost šokovaly a přivedly k zamyšlení nad tímto fenoménem.

Exorcismus se obecně provádí duchovními autoritami, jako jsou kněží, šamani nebo jiní duchovní vůdci. V západním křesťanském kontextu se provádí katolickým knězem, který má zvláštní pravomoc v oblasti vyhnání démonů. Exorcismus však není omezen pouze na křesťanské náboženství, ale je praktikován také v hinduismu, islámu, judaismu a dalších vírách.

Kontroverzní exorcismus

Kontroverze kolem exorcismu spočívá především v jeho náročnosti a rizicích. Pro postiženého může být celý proces velmi traumatický a vyvolávat silné emoce. Někteří oponenti exorcismu tvrdí, že může způsobit psychickou a fyzickou újmu, a to zejména v případech, kdy je exorcismus prováděn neodborně a bez řádné přípravy. Zneužívání exorcismu jako nástroje ke kontrole či trestání lidí také vyvolává velké obavy.

Protože exorcismus nemá vědecky prokázané účinky, mnoho skeptiků jej považuje za výraz náboženské víry a psychologických jevů. Podle jejich názoru jsou případy domnělé posedlosti způsobeny duševními poruchami, traumatem nebo jinými mentálními problémy, které vyžadují odbornou léčbu a péči.

Na druhou stranu však stoupenci exorcismu tvrdí, že existuje mnoho příkladů, kdy se lidé po exorcismu zlepšili a získali úlevu od svých problémů. Uvádějí případy, kdy byli lidé úspěšně osvobozeni od depresí, závislostí a jiných obtíží, které trápily jejich duši.

Jak probíhá exorcismus?

Zde je obecný popis, jak exorcismus probíhá ve zvlášť často diskutovaném katolickém kontextu:

 • Diagnóza: Před provedením exorcismu je důležité diagnostikovat, zda je postižený skutečně posedlý. Katolická církev klade důraz na to, aby byla vyloučena jakákoliv fyzická nebo duševní příčina postižení. Proto bývá vyžadováno, aby byla provedena lékařská prohlídka a psychiatrické vyšetření, aby bylo možné vyloučit jiné možné příčiny.
 • Povolení biskupa: Provedení exorcismu je vázáno na povolení biskupa nebo jiného církevního představeného. Tímto způsobem se církev snaží zajistit, že exorcismus je prováděn odborně a v souladu s církevními směrnicemi.
 • Volba exorcisty: Exorcismus provádí kněz, který má určité zkušenosti a schopnosti v oblasti vyhnání démonů. Tito exorcisté mají zvláštní vzdělání a jsou připraveni čelit možným nebezpečím a náročnostem tohoto rituálu.
 • Příprava: Exorcismus se obvykle koná v kostele nebo jiném posvátném místě. Exorcista může před začátkem rituálu provést modlitby, aby si zajistil ochranu a sílu.
 • Modlitby a rituály: Exorcista začne obřad vyhnání démonů modlitbami, invokacemi a dalšími rituálními činy. Tyto modlitby mohou být čteny z exorcistických rituálů nebo mohou být vyřčeny spontánně podle situace. Některé modlitby jsou zaměřeny na osvobození postiženého, zatímco jiné jsou určeny k vyhnání démonů.
 • Konfrontace s démonem: Exorcista může hovořit s démonem nebo zlým duchem, aby získal informace o jeho přítomnosti a povaze. Tato fáze může být velmi emotivní a dramatická.
 • Vyhnání démona: Exorcista pokračuje v modlitbách a rituálech s cílem vyhnat démona z postiženého. Tento proces může být opakovaný a náročný a může trvat několik sezení nebo dokonce několik dní.
 • Zakončení: Po úspěšném vyhnání démona exorcista zakončí obřad modlitbami díků a ochranou postiženého před další možnou posedlostí.

Kdo může provést exorcismus?

Provedení exorcismu je obecně vázáno na konkrétní náboženskou tradici a církev. Různá náboženství mají odlišné pohledy na exorcismus a odlišné požadavky na to, kdo jej může provést.

 • Katolická církev: V katolické církvi je exorcismus povolen pouze kněžím, kteří mají zvláštní výcvik a povolení od biskupa. Tito kněží jsou známí jako exorcisté a jsou vybaveni znalostmi o vyhnání démonů a ochraně postižených. Všechny případy exorcismu v katolické církvi musí být odsouhlaseny a dozorovány biskupem.
 • Pravoslavné církve: Podobně jako v katolické církvi, i v pravoslavných církvích má exorcismus vyhrazenou roli pro kněze s konkrétním výcvikem v této oblasti. Exorcismus může být prováděn požehnanými ikonami, tajinami, písněmi a modlitbami. 74 % Etiopanů mělo zkušenost s exorcismem.
 • Protestanti: V protestantských církvích nemá exorcismus tak vyhraněné místo (krom luteránů a anglikánů) jako v katolické nebo pravoslavné církvi. Některé protestantské církve přistupují k otázce vyhnání démonů alespoň na základě modliteb a duchovního poradenství.
 • Islám: V islámské tradici je exorcismus znám jako „ruqyah.“ Může být prováděn imámy, duchovními vůdci nebo jinými osobami, které mají znalosti o duchovním léčení. Modlitby z Koránu a citace představují klíčové prvky exorcismu v islámském kontextu.
 • Hinduismus: Provedení může být svěřeno brahmíny, knězem nebo věřícím, kteří mají znalosti o védských modlitbách a rituálech.

Kde najít Exorcistu?

Existují oficiální kontakty na https://www.exorcismus.eu/, kde můžete kontaktovat osobu, která má v konkrétní katolické diecézi Exorcismus na starost.