• Kdo jsou bajné bytosti zvané Nephilim?

nefilim

Nefilim jsou tajemné bytosti nebo lidí neobvykle velkých rozměrů a síly, kteří žili před potopou i po ní. Nefilim jsou zmiňováni v Genesis a Numeri (Starý Zákon). Hebrejské slovo nefilim se někdy překládá přímo jako „obři“ nebo se chápe jako „padlí“ (z hebrejského nafal, „padnout“), ale o identitě nefilim se mezi učenci vedou spory.

Co říká Bible o Nefilimech?

Nefilim jsou zmíněni těsně před potopou v Genesis, kde se píše:

4 Obrové pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí.

Genesis 6:4

Také je o nich zmínka v Numeri

33 I zhaněli a zošklivili zemi shlédnutou synům Izraelským, mluvíce: Země, již jsme prošli a spatřili, jest země taková, ješto hubí obyvatele své; a všecken lid, kterýž jsme viděli u prostřed ní, jsou muži postavy vysoké velmi. 34 Také jsme tam viděli obry, syny Enakovy, kteříž jsou větší než jiní obrové, ješto se nám zdálo, že jsme proti nim jako kobylky, a takoví jsme se i jim zdáli.

Numeri 13:32-33